ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่การบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๙/๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐
พ.อ. นิพนธ์ บรรพตเสต ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่การบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๙/๖๒ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน. (๔๑๒)