ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม ระบบจัดเก็บข้อมูลกำลังพล กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

เมื่อวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐
พ.อ. ภูวดล  สุขสวัสดิ์  ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม
ระบบจัดเก็บข้อมูลกำลังพล กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน.(๔๑๒)