รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่การบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐
พล.ต. นิพนธ์  บรรพตเสต รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์
เพื่อเผยแพร่การบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน.(๔๑๒)