รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐
พล.ต. นิพนธ์ บรรพตเสต รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๒) เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์
เพื่อเผยแพร่กำรบริหารงานบุคลากร สบค.กอ.รมน. ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุม สบค.กอ.รมน.(๔๑๒)