รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม เรื่องการจัดทำ อฉก.กอ.รมน.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐
พล.ต. อนุชา สังฆสุวรรณ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.(๑) เป็นประธานการประชุม
เรื่องการจัดทำ อฉก.กอ.รมน. ตอนที่ ๓ (อัตรากำลังพล) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม)