ว่าที่ร้อยตรี เชิดชัย วุฒิชัย รหัส ๓A-๑๗๑ สังกัด สบค.กอ.รมน. วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นวิทยากรจิตอาสา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ว่าที่ร้อยตรี เชิดชัย วุฒิชัย รหัส ๓A-๑๗๑
สังกัด สบค.กอ.รมน. วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นวิทยากรจิตอาสา
ณ ห้องประชุมโซนเอ ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม