1. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี 2562
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ขอรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
3. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
4. หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด