คำสั่ง กอ.รมน.ที่ เรื่อง ลงวันที่
761/62 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ปี 2562 ครึ่งปีหลัง  28 ส.ค.62
240/62 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ปี 2562 ครึ่งปีแรก 11 มี.ค.62