1. วิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองราชการทวีคูณ
2. การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
3. การดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ 279/2554 ลง 28 ก.ค. 54
4. การออกหนังสือรับรองราชการทวีคูณ(เพิ่มเติม) นร.5101/4404 ลง 18 ต.ค. 61
5. คำอธิบายประกอบ แบบ 5304 ก
6. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
7. ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับ และการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
8. แบบ 5304 ก, 5306
9. พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494