สำนักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  • กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านบุคลากร รวมทั้งงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ แถลงการณ์และแบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพบุคลากร การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • จัดทำแผนงานและโครงการ และดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณด้านบุคลากร
  • ดำเนินการด้านการบริการสิทธิบุคลากร ได้แก่ การจัดทำบำเหน็จประจำปี การรับรองสิทธิ รับรองการปฏิบัติราชการ เหรียญตรา บำเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน การช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร
  • ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  • ดำเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความผิดของบุคลากร
  • รับผิดชอบงานจัดการภายในสำนักงาน งานพิธีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย