กันยายน 2562


ผงป.สบค.กอ.รมน. จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ระหว่าง 21-22 ส.ค. 62 ณ สายธาร ไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี
มุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือ การสร้างทีม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
โดยมี อาจารย์ ผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เป็นวิทยากร

**********************************************************************************************************
วีดีทัศน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ