1.ขออนุมัติทดลองใช้และประเมินคู่มือการปฏิบัติงานของ นขต.สบค.กอ.รมน.
2.คู่มือปฏิบัติงาน จก.สบค.กอ.รมน.
3.คู่มือปฏิบัติงาน ผงป.สบค.กอ.รมน.
4.คู่มือปฏิบัติงาน สก.สบค.กอ.รมน.
5.คู่มือปฏิบติงาน กมส.สบค.กอ.รนน.
6.คู่มือปฏิบัติงาน ฝธก.สบค.กอ.รมน.