เอกสารประกอบการจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
1. ประกาศ กอ.รมน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลง ๑๖ พ.ย. ๖๑

2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
4. คำถาม-คำตอบ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๒)

5. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒

6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลง ๓ ก.ย. ๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลง ๒๙ ก.ย. ๕๒ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

8. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลง ๒๒ ต.ค. ๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

9. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือน

10. ถาม-ตอบ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๕๕)

11. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลง ๒๕ พ.ค. ๕๘ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ)

12. หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

13. คำถาม-คำตอบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๙)

14. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/๑๔๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๕๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒

15. สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๓๕๑๐ ลง ๒๖ ต.ค.๖๑ ขออนุมัติแนวทางประเมินและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือน กอ.รมน.