คำสั่ง กอ.รมน. 761/2562 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2562 ครึ่งปีหลัง
คำสั่ง กอ.รมน. 574/2562 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จประจำปี กอ.รมน.
คำสั่ง กอ.รมน. 65/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปี
คำสั่ง กอ.รมน. 407/2555 แนวทางการพิจารณาบำเหน็จประจำปี ของ กอ.รมน.
คำสั่ง กอ.รมน. 652/2561 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี 2561 ครึ่งปีหลัง 
คำสั่ง กอ.รมน. 939/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จประจำปีข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่ง กอ.รมน. 270/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จประจำปีข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ กอ.รมน. ลง 24 พ.ค. 62 เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เม.ย. 62