1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
5. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6. แบบประเมินข้าราชการ