1. กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ กอ.รมน. (พ.ศ. 2561-2564)
2. ตารางส่งงาน PMQA 4.0 ของหน่วยใน สบค.กอ.รมน.

3. Public Sector Management Quality Award 4.0
4. เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. ระบบราชการ 4.0 (1)
6. ระบบราชการ 4.0 (2)