*รวมหลักการ / หลักเกณฑ์ / คู่มือปฏิบัติด้านบริหารงานบุคคล กอ.รมน.
1. คู่มือการปฏิบัติงานส่วนแผนและงบประมาณ สบค.กอ.รมน. พ.ศ.2561
2. คู่มือส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สบค.กอ.รมน. เรื่องบำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ พสร.
3. คู่มือส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สบค.กอ.รมน. เรื่องการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
4. คู่มือส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สบค.กอ.รมน. เรื่องแนวทางการพิจารณาบำเหน็จประจำปี กอ.รมน.
* เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน / โครงสร้าง / การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สบค.กอ.รมน.

* เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
– บริหารจัดการ
– สิทธิประโยชน์
1. วิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองราชการทวีคูณ
2. การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
3. การดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ 279/2554 ลง 28 ก.ค. 54
4. การออกหนังสือรับรองราชการทวีคูณ(เพิ่มเติม) นร.5101/4404 ลง 18 ต.ค. 61
5. คำอธิบายประกอบ แบบ 5304 ก
6. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
7. ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับ และการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
8. แบบ 5304 ก, 5306
9. พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
10. งานธุรการกำลังพลและสิทธิกำลังพลของ กอ.รมน.

*เกี่ยวข้องกับบุคลากร / ข้าราชการอื่นๆ
– ข้าราชการการทหาร
– ข้าราชการพลเรือน
1. คู่มือส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สบค.กอ.รมน. เรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการพลเรือน กอ.รมน.
– ลูกจ้างประจำ
– พนักงานราชการ
– ข้าราชการประเภท / กระทรวง / อื่นๆ

*เรื่องอื่น / คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

1. คู่มือ ฝ่ายธุรการ
2. คู่มือ ส่วนบริหารจัดการบุคคล สบค.กอ.รมน.
3. คู่มือ ส่วนแผนและงบประมาณ สบค.กอ.รมน.
4. คู่มือ ส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สบค.กอ.รมน.
5. คู่มือ ส่วนงานกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน สบค.กอ.รมน.